Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας https://bookres.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση το bookres.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/μέλος δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του e-shop μας.

1. Το bookres.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Με την εγγραφή του ώς πελάτης ή ως επιχείρηση με σκοπό την τοποθέτηση παραγγελιών. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Το bookres.gr δε συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

2. Το bookres.gr ΔΕΝ συλλέγει διευθύνσεις e-mail για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσο e-mail (newsletter).

3. Το bookres.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το bookres.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο αν:

3.α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων
3.β. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το bookres.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το bookres.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό.
3.γ. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

4. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Το bookres.gr τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή. Το bookres.gr δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του.

5. Ο επισκέπτης/μέλος δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το bookres.gr. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το bookres.gr υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους - οι παραπάνω αρμοδιότητες του χρήστη έχουν τροποποιηθεί μετά τις 25 Μαίου 2018 με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού νόμου G.D.P.R. (διαβάστε παρακάτω).

6. Το bookres.gr συλλέγει στη βάση δεδομένων του δεδομένα του επισκέπτη/μέλους, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), ο μοναδικός κωδικός σύνδεσης του στην ιστοσελίδα (Session ID) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του (ανάλυση οθόνης, ταυτότητα browser). Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

7. Πολιτική Cookies: Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/μέλος για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

7.α. Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ' νέου. Session cookies είναι το e-mail που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-μέλη).
7.β. Cookies Λειτουργικότητας: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.

8. Ο επισκέπτης/μέλος που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο bookres.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει με σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας. Το bookres.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών αυτών.

9. To bookres.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το bookres.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.


ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ G.D.P.R.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (General Data Protection Regulation) 2016/679 ΕΕ με ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018. Κατά την εφαρμογή του νόμου, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.α. Ο επισκέπτης / πελάτης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατανοεί πλήρως και συμμορφώνεται με την ανάγκη παρόχευσης των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία μας με σκοπό την σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας μας (εκτέλεση παραγγελιών, τιμολόγηση κτλ). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κωδικός πρόσβασης. Επιπλέον διατηρούμε στοιχεία για την αποστολή ή/και τιμολόγηση των παραγγελιών: διεύθυνση αποστολής, πόλη/περιοχή, ταχ. κώδικας, χώρα ενώ για εγγραφή εταιρείας (B2B): επωνυμία εταιρείας, αντικείμενο εργασιών, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

1.β. Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα με σκοπό την διευθέτηση των παραγγελιών που τοποθετούν ή θα τοποθετήσουν οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση αλληλογραφίας χρησιμοποιούνται για την αποστολή-εκτέλεση των παραγγελιών καθώς και τιμολόγηση τους. Ο κωδικός πρόσβασης εισάγεται από τον πελάτη για να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα σε επόμενη επίσκεψη του. Το e-mail του πελάτη συλλέγεται (προαιρετικά) για την αυτόματη αποστολή ενημερωτικών e-mail σχετικά με την παραγγελία του (αντίγραφο), τα στάδια εκτέλεσης, ενημέρωση για τυχόν ανοικτά υπόλοιπα, ενημέρωση διαθεσιμότητας κτλ.

1.γ. Το bookres.gr δεν συλλέγει με κανέναν τρόπο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες/πελάτες του όπως π.χ. φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ. παρά μόνο τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή χωρίς δυνατότητες αποκρυπτογράφησης.

1.δ. Το bookres.gr παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/μέλη του να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου SSL, ειδικών αλγόριθμων κρυπτογράφησης δεδομένων κ.τ.λ.) . Η ιστοσελίδα μας διαθέτει ειδικό πιστοποιητικό SSL με το χαρακτηρισμό και αναγνώριση του δικτυακού τόπου ώς ασφαλούς (secured) το οποίο ανανεώνουμε κάθε 1 έτος.

1.ε. Η εταιρεία μας εγγυάται την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών της σε ασφαλή βάση δεδομένων. Παρόλα αυτά σε περίπτωση διαρροής, υποκλοπής, απώλειας προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, γραπτώς ή τηλεφωνικώς τους πελάτες της εντός 72 ωρών από τη στιγμή του συμβάντος. Επιπλέον δεσμεύεται να προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης, επαναφοράς των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας από το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας που διατηρεί στο διακομιστή.

1.στ. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας διατηρούνται σε σύγχρονη-ασφαλή βάση δεδομένων τύπου Microsoft SQL Server 2016. Η εταιρεία μας έχει φροντίσει ώστε να λαμβάνονται καθημερινά αυτόματα αντίγραφα ασφάλειας της βάσης δεδομένων από τον διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας. Η σύνδεση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, και η διαβίβαση των πληροφοριών γίνεται μέσω ασφαλούς προτόκολου.

1.ζ. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μεταβιβάσει κάποια ελάχιστα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ονοματεπώνυμο, e-mail) σε τρίτους φορείς/οργανισμούς με σκοπό την διευθέτηση της πληρωμής/εξόφλησης της παραγγελίας του. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο προς έμπιστους φορείς που συνεργαζόμαστε όπως η PayPal και οι ελληνικές τράπεζες, όταν ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει με paypal ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

2.α. Δικαίωμα φορητότητας (αρ. 20): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί γραπτώς - με e-mail ή απλή αλληλογραφία - από την εταιρεία μας να του προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί στη βάση δεδομένων ή σε άλλες μορφές αρχείων.

2.β. Δικαίωμα στην ενημέρωση (αρ. 12,13,14): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί γραπτώς τους λόγους και τις ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία μας για την επεξεργασία/διανομή/χρήση των προσωπικών του δεδομένων και τα στοιχεία του υπευθύνου διαχείρισης εντός της εταιρείας.

2.γ. Δικαίωμα άρνησης/αντίρρησης (αρ. 18, 21): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως για ιδίους λόγους, από την εταιρεία, την απαγόρευση του δικαιώματος επεξεργασίας ή χρήσης των προσωπικών του δεδομένων.

2.δ. Δικαίωμα επεξεργασίας (αρ. 15): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να δεί και να επεξεργαστεί ο ίδιος όποτε επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα αφού συνδεθεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσα από την επιλογή "ο λογαριασμός μου". Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία μας, την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλώνωντας μας γραπτώς με e-mail τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιηθούν.

2.ε. Δικαίωμα στη λήθη (αρ. 16): Ο πελάτης-μέλος διατηρεί το δικαίωμα πλήρους, άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής του λογαριασμού του μέσα από τις επιλογές του προφίλ του. Αποδέχεται ότι με την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων: i) δεν θα έχει πλέον δικαίωμα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ii) δεν θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό με τις παραγγελίες του από το e-shop μας iii) η εταιρεία μας δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συνεπώς διακόπτεται κάθε μορφής δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη iv) δεν θα έχει δικαίωμα ανάκτησης ή τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων μετά την διαγραφή v) μπορεί όποτε θέλει να κάνει εκ νέου εγγραφή στο e-shop μας με τα ίδια στοιχεία.

2.στ. Ο πελάτης/μέλος μπορεί να ακυρώσει/αναιρέσει τη συναίνεση του για εγγραφή του e-mail του στη λίστα τακτικών ενημερώσεων καθώς και την ενημέρωση του μέσω e-mail σχετικά με τις παραγγελίες του, αφαιρώντας τη διεύθυνση e-mail του από την επιλογή "ο λογαριασμός μου".

Συστήματα κρατήσεων

Ολοκληρωμένα συστήματα PMS διαχείρισης ξενοδοχείων με μηχανή κρατήσεων και απευθείας σύνδεση με σύστημα τιμολόγησης ή λογιστική - εμπορική εφαρμογή ενωμένη με ΑΑΔΕ/MYDATA και κανάλια κρατήσεων ή channel manager.

Πλατεία Παραμάνα 10, Θέρμη,
57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310870670
www.bookres.com

 Greek Site English Site

copyright 2021 © bookres.gr